Archives

now browsing by author

 

הפסקת היריון- מה אומר החוק הישראלי?

פנים של בחורה יפה

תקנות חוק העונשים להפסקת היריון במדינת ישראל נכנסו לתוקפן בשנת 1978 במטרה להסדיר את נושא ההפלות המלאכותיות הנערכות משיקולים רפואיים ו/או משיקולים אחרים הקשורים לרצונה של נושאת ההיריון. על פי החוק, נדרשת הסכמתה המפורשת של האישה לביצוע הפסקת ההיריון, וזאת לאחר שהוצגו בפניה כל הסיכונים הנלווים לפעולת ההפלה המלאכותית. עלRead the Rest…


© 2017 Health Center Online